MENU
Thị trường tài chính và cấu trúc thị trường
Thị trường tài chính là thị trường mà ở đó diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán quyền sử dụng các nguồn tài chính thông qua những phương thức giao dịch và công cụ tài chính nhất định. Hay theo cách hiểu khái quát nhất thì đó là nơi diễn ra quá trình trao đổi mua bán các công cụ tài chính và công cụ thanh toán. Bản chất của thị trường tài chính là sự luân chuyển vốn, giao lưu vốn trong xã hội.

Thị trường tài chính

Cấu trúc thị trường tài chính

+ Căn cứ vào thời gian luân chuyển vốn thị trường tài chính có 2 loại: thị trường tiền tệ và thị trường vốn

Các tiêu chí so sánh

Thị trường tiền tệ

Thị trường vốn

Khái niệm

Là thị trường ngắn hạn. 

Hoạt động của thị trường tiền tệ diễn ra chủ yếu thông qua hoạt động của ngân hàng và các tổ chức tín dụng, vì các ngân hàng thương mại là chủ thể quan trọng nhất trong việc thu hút và cung cấp các nguồn vốn ngắn hạn.

Khác với thị trường tiền tệ, thị trường vốn là thị trường của các khoản vốn dài hạn. Thị trường cung cấp vốn cho các khoản đầu tư dài hạn của chính phủ, doanh nghiệp và hộ gia đình. Do thời gian luân chuyển vốn dài hạn hơn so với thị trường tiền tệ nên công cụ trên thị trường vốn có độ rủi ro cao và tất nhiên mức lợi tức cũng sẽ cao hơn.

Lịch sử hình thành

Hình thành trước khi nền kinh tế phát triển

Sau khi nền kinh tế phát triển

Công cụ

Ngắn hạn

Dài hạn

Hình thức

Vay ngắn hạn

Vay dài hạn và chứng khoán (Cổ phiếu, trái phiếu)

Thời gian luân chuyển vốn

Không quá 1 năm

Trên 01 năm

Độ an toàn

Cao

Cao

Lợi nhuận

Thấp

Cao

Quy mô giá trị 1 lần giao dịch

Lớn

Nhỏ

Bên cho vay

Nhà nước, ngân hàng, công ty tài chính hoặc phi tài chính

Cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ

Bên đi vay

thường là Chính phủ, các công ty và ngân hàng.

doanh nghiệp, chính phủ, hộ gia đình

 

+ Căn cứ vào tính chất pháp lý thị trường tài chính bao gồm: thị trường tài chính chính thức và thị trường tài chính không chính thức

Các tiêu chí so sánh

TT tài chính chính thức

TT tài chính không chính thức

Khái niệm

Là thị trường tài chính mà tại đó mọi hoạt động như huy động, cung ứng, giao dịch các nguồn tài chính đều được thực hiện theo những nguyên tắc và thể chế do nhà nước quy định.

Là thị trường tài chính mà ở đó mọi hoạt động như huy động, cung ứng, giao dịch các nguồn tài chính đều không được thực hiện theo những nguyên tắc và thể chế do nhà nước quy định.

Quản lý của chính phủ

Chặt chẽ

Ít chặt chẽ hơn

Rủi ro

Thấp

Cao

Khả năng tiếp cận vốn

Bị hạn chế, chịu nhiều ràng buộc do các hoạt động như huy động, cung ứng, giao dịch các nguồn tài chính đều được thực hiện theo những nguyên tắc và thể chế do nhà nước quy định.

Dễ dàng và ít ràng buộc hơn

Hình thức

Gửi tiết kiệm, đầu tư vàng, Vay ngân hàng, giao dịch mua bán chứng khoán,...

Vay bạn bè, người thân, vay các công ty, vay cầm đồ, vay ở tổ chức tài chính vi mô, tín dụng đen…)

Để hiểu sâu hơn về thị trường tài chính và vai trò của chân tài chính trong kinh doanh, bạn hãy đăng ký tham gia Chương trình đào tạo “Huy động vốn, góp vốn kinh doanh và đầu tư doanh nghiệp”. Liên hệ ngay 0901 977 233 để được tư vấn. 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ACORP GROUP
Tầng 17 - S803 - Vinhomes Quận 9 - Hồ Chí Minh
0905288223
dautu.acorp@gmail.com
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN:

Copyright © 2019 Acorp. All Rights Reserved